KHẨU NGỮ TIẾNG HÁN THƯƠNG MẠI, TIẾNG HÁN DU LỊCH

- Giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao trong môi trường kinh doanh có sử dụng Hán ngữ

- Giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao trong hoạt động văn hóa, du lịch sử dụng Hán ngữ